Pomiary elektryczne

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych we wszystkich układach sieciowych, tj.: TN-S, TN-C, TN- CS, TT oraz IT, jedno- lub trójfazowych do 1 kV, w:

 • obiektach inwentarskich
 • obiektach handlowych, m.in. sieci supermarketów, galerie, apteki
 • powierzchniach biurowych i magazynowych
 • obiektach użyteczności publicznej, m.in. szpitale, szkoły
 • domkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

Pomiary instalacji elektrycznej wykonujemy w sposób profesjonalny i potwierdzony sporządzoną dokumentacją.


Pracujemy na najbardziej profesjonalnych urządzeniach pomiarowych dostępnych na rynku, posiadających aktualne certyfikaty.

Oferujemy:

 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
 • pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych
 • pomiary natężenia oświetlenia stanowiska pracy
 • pomiary natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych

W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, na życzenie klienta dokonujemy naprawy i modernizacji instalacji.